زندگینامه آرنولد

متن صحبت های آرنولد اینجا اومدم تا راجع به موفقیت صحبت کنم. درست میگم؟ اولین قانون موفقیت داشتن یک رویاست. اگر رویایی برای این مسیری که انتخاب کردی نداشته باشی، اگر هدفی برای این مسیر نداری، از مسیر منحرف می…
بیشتر
فهرست