کتاب چاپی مزاج شناسی

179,000 تومان

نویسنده: ابوالفضل زاهدی
فرمت: کتاب وزیری در 128صفحه
انتشارات: میراث فرهیختگان
سال انتشار: 1402
نوبت چاپ: اول
شابک9- 147-274- 600- 978
قیمت: 179هزار تومان                                                                                                                                                                                                                                                        مخاطبان: عموم افراد که می خواهند با مزاج شناسی، غلبه مزاج و درمان بیماری ها آشنا شوند

توضیحات

کتاب مزاج شناسی به زبان ساده

مــزاج شناســی علمــی بســیار وســیع و گســترده اســت کــه کاربردهــای فراوانــی بــرای تشــخیص و درمــان مشــکالت جســمی و روحــی دارد. در حقیقــت مــزاج تمامــی جنبه هــای زندگــی مــا تحــت تأثیــر طبیعــت بدنمـان قـرار دارد، نـوع غذایـی کـه میخوریـم میتوانـد تأثیـرات بسـیار مهمـی بـر تمامـی اعضـای بـدن مـا از مغـز و اعصـاب گرفتـه تـا قلـب و معـده و کبـد و کلیه هـا داشـته باشـد، در بعضـی از انـواع مـزاج، خـوردن یــک غــذای نامناســب می توانــد عواقــب زیــادی داشــته باشــد. بسـیار دیده ایـد کـه افـرادی در یـک مـکان مشـابه ازلحـاظ آب و هوایـی، فـرد احسـاس سـرما و فـرد دیگـر در همـان مـکان احسـاس راحتـی و رضایـت می کنـد. غـذای نامناسـب بـا مـزاج شـما می توانـد موجـب تغییـرات خـواب، حالـت عصبـی، اختـلال حافظـه، اختـلال هضـم، اختـلال دفـع، عـوارض پوسـتی، نشـانه های درگیـری کبــد و قلــب و اندام هــای تناســلی را نشــان دهــد. نــوع نوشــیدنی ها، لباس هــا، هــوای استنشــاقی، اســتراحت روزانــه و چگونگــی دفــع و حالت ً هــای عصبــی و روانــی، مســتقیما مرتبــط بــا حــاالت طبیعــی یــا مزاجــی اسـت، بنابرایـن بـرای داشـتن زندگـی سـالم و طبیعـی و آرامـش روحـی، همـه مـا نیازمنـد بـه شـناخت مـزاج یـا طبیعـت خـود هسـتیم. بنابرایـن تصمیـم گرفتـم کتـاب مـزاج شناسـی را بـه سـاده ترین روش تحریـر نمایـم تـا قدمـی در آگاهـی سـازی مـردم عزیـز کشـورم برداشـته باشـم. کتـاب مزاج شناسی را تقدیـم می نمایـم به تمامـی مـردم کشـور عزیـزم تـا از آن اسـتفاده نماینـد و بـا شـناخت مـزاج خـود گامـی بـزرگ بـرای سـامتی جسـم و روح خـود بردارنـد.

فهرست مطالب کتاب مزاج شناسی 

فصل ۱ : تشخیص مزاج

تعریف مزاج و نحوه تشکیل آن
مزاج جبلی
مراحل هضم
خلط و انواع آن
علائم غلبه بلغم و درمان بلغم
علائم غلبه سودا و درمان سودا
علائم غلبه دم و درمان دم
علائم غلبه صفرا و درمان صفرا

 

فصل ۲: مزاج شناسی اعضای بدن

مزاج شناسی پوست و چهره
مزاج شناسی رنگ پوست
مزاج شناسی رگ های دست
مزاج شناسی گوش
مزاج شناسی کلیه و مجاری ادراری
مزاج شناسی دستگاه تناسلی
مزاج شناسی مو: رنگ مو، فراوانی موی بدن، نازکی و کلفتی موی سر، فراوانی موی سر، ریزش موی سر
مزاج شناسی ابروها
مزاج شناسی چشم: رنگ چشم، اندازه چشم، بینایی چشم
مزاج شناسی زیر و بم بودن صدا
مزاج شناسی دستگاه تنفسی
مزاج شناسی دستگاه گوارش
مزاج شناسی قد واندام،اسکلت ومفاصل: مزاج شناسی گردن، بینی، پیشانی، سر، لب، چانه، ناخن، انگشتان، سینه، مفاصل، عضلات، شکم، بلندی وکوتاهی قد، چاقی ولاغری اندام
مزاج شناسی قلب و عروق

 

فصل ۳: مزاج شناسی رفتارها

خشم، عصبانیت، شجاعت، هیجان، ترس، غم و اندوه، افسردگی، غرزدن، نظم، خواب، میل جنسی، حس بویایی وشنوایی، رفتار و خلق ظاهری، سخاوت، تمایل به معنویت، قدرت هوش و حافظه، استعداد و علاقمندی ها، صبر، مهربانی

 

فصل ۴: مزاج شناسی انواع

مزاج شناسی سنی
مزاج شناسی فصول و ساعات شبانه روز
مزاج شناسی مزه ها
مزاج شناسی عطر
مزاج شناسی صدا و موسیقی ها
مزاج شناسی چهره ها
مزاج شناسی دودها
مزاج شناسی لباس ها
مزاج شناسی تشک
مزاج شناسی خانه و مسکن
مزاج شناسی زخم ها
مزاج شناسی رنگ
مزاج شناسی فلزات
مزاج شناسی مناطق
مزاج شناسی گوشت ها
مزاج شناسی لبنیات
مزاج شناسی حبوبات
مزاج شناسی مغزهای گیاهی
مزاج شناسی ادویه جات
مزاج شناسی میوه ها
مزاج شناسی گیاه ها
مزاج شناسی سبزیجات

 

فصل ۵: کاربرد مزاج شناسی

کاربرد مزاج شناسی در تغذیه
کاربرد مزاج شناسی در جامعه شناسی
کاربرد مزاج شناسی در مدیریت
کاربرد مزاج شناسی در خانواده
کاربرد مزاج شناسی در ازدواج

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب چاپی مزاج شناسی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

keyboard_arrow_up