ارزش غذایی در اسفناج

آیا اسفناج منبعی غنی از آهن است؟

نه در واقع اینطور نیست. این باور از اواخر قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰ ناشی میشود. اولین گزارش در ۱۸۷۱ منتشر شده است و ادعا میکند که اسفناج نسبتاً غنی از آهن است. به هرحال مشخص نیست آیا اسفناج تازۀ خشک شده در این گزارشات بررسی شده باشد یا خیر. زیرا خشک کردن نمونه...
برای دسترسی به این پست، شما باید عضویت الماسی یک ماهه را خریداری کنید.
فهرست