سیستم کاهش 16 هفته ای برای افزایش قدرت در پاورلیفتینگ

سیستم کاهش ۱۶ هفته ای برای افزایش قدرت در پاورلیفتینگ

کاهش ۱۶ هفته ای
این برنامه شامل یک طرح پیشرفت گام به گام است که با وزنه های سبک و تکرارهای زیاد شروع می شود و در طی یک دوره ۱۶ هفته ای به وزنه های سنگین و تکرارهای کم  می رسد. برای آن دسته لیفترهای سطوح مبتدی و متوسط که به افزایش قدرت بیشینه علاقه مند هستند، برنامه کاهش ۱۶ هفته ای می تواند یک انتخاب عالی باشد. در شروع این برنامه از وزنه های سبک تر و تکرارهای بیشتر استفاده می شود و افزایش وزنه ها و کاهش تکرارها به آهستگی در طی ۱۶ هفته اتفاق می افتند؛ بنابراین، تمرین کاهش ۱۶ هفته ای به مبتدی ها اجازه می دهد تا پیش از ورود به تمرینات سنگین و کم تکرار ویژه افزایش قدرت، زمان کافی برای تمرین با تکرارهای بیشتر و شدت های پایین تر را در اختیار داشته باشند. این طرح ۱۶ هفته ای با هر نوع تقسیمی به خوبی سازگار است، از جمله تقسیم قدرتی تمام بدن. این برنامه در سه هفته اول با ست های ۱۲ تکراری و وزنه هایی در حدود ۷۰ درصد تکرار بیشینه اجرا می شود. در سه هفته بعدی، تعداد تکرارها در هر ست به عدد ۱۰ کاهش می یابد و وزنه ها تا حدود ۷۵ درصد تکرار بیشینه افزایش پیدا می کنند. برای فاز سه هفته ای سوم، وزنه ها تا ۸۰ درصد تکرار بیشینه افزایش داده شده و تکرارها با یک کاهش دیگر به عدد ۸ در هر ست می رسند. در سه هفته چهارم، سنگینی وزنه های به حدود ۸۵ درصد تکرار بیشینه می رسد و ست ها با ۵ تکرار اجرا می شوند. این روند در فاز سه هفته ای پنجم هم ادامه می یابد، به هر شکلی که سنگینی وزنه ها به ۹۰ درصد تکرار بیشینه رسیده و تعداد تکرارها به عدد ۴ در هر ست کاهش می یابد. در نهایت، در هفته آخر برنامه از وزنه هایی معادل ۹۵ درصد تکرار بیشینه استفاده شده و ست ها به شکل ۲ تکراری اجرا می شوند. پس از این هفته پایانی می توانید یک تکرار بیشینه در سه حرکت اصلی را اندازه گیری کنید. برای مشاهده یک نمونه برنامه کاهش ۱۶ هفته ای به جدول زیر مراجعه کنید.
جدول انفجار قدرت در ۱۶ هفته
هفته های ۳-۱
جلسه ۱ (شنبه): تاکید بر اسکات
حرکت
وزنه (درصد تکرار بیشینه)
ست
تکرار
اسکات
۷۰ درصد
۵
۱۲
پرس پا
۷۰ درصد
۳
۱۲
پرس بالاسینه با هالتر
۷۰ درصد
۳
۱۲
پرس سرشانه با دمبل
۷۰ درصد
۳
۱۲
زیربغل هالتر خم
۷۰ درصد
۳
۱۲
ددلیفت پا صاف
۷۰ درصد
۳
۱۲
پرس پشت بازو با هالتر
۷۰ درصد
۳
۱۲
جلوبازو دمبل تناوبی ایستاده
۷۰ درصد
۳
۱۲
بالاکشیدن پا در حالت آویزان از بارفیکس
۳
۱۵-۱۲
جلسه ۲ (دوشنبه): تاکید بر پرس سینه
حرکت
وزنه (درصد تکرار بیشینه)
ست
تکرار
پرس سینه با هالتر
۷۰ درصد
۵
۱۲
پرس سینه با دمبل
۷۰ درصد
۳
۱۲
هاگ اسکات با هالتر
۷۰ درصد
۳
۱۲
پرس سرشانه با هالتر از جلو
۷۰ درصد
۳
۱۲
ددلیفت
۷۰ درصد
۳
۱۲
زیربغل دمبل جفت خم
۷۰ درصد
۳
۱۲
پارالل پشت بازو
۷۰ درصد
۳
۱۲
جلوبازو هالتر ایستاده
۷۰ درصد
۳
۱۲
هیزم شکن سیمکش
۳
۲۰
جلسه ۳ (چهارشنبه): تاکید بر ددلیفت
حرکت
وزنه (درصد تکرار بیشینه)
ست
تکرار
ددلیفت
۷۰ درصد
۵
۱۲
ددلیفت دمبل تک دست
۷۰ درصد
۳
۱۲
پرس سینه با هالتر
۷۰ درصد
۳
۱۲
پارویی ایستاده با هالتر
۷۰ درصد
۳
۱۲
زیربغل سیمکش دست باز از جلو
۷۰ درصد
۳
۱۲
پشت بازو هالتر خوابیده
۷۰ درصد
۳
۱۲
جلوبازو لاری
۷۰ درصد
۳
۱۲
فیله کمر
۳
۲۰-۱۵
هفته های ۶-۴
جلسه ۱ (شنبه): تاکید بر اسکات
حرکت
وزنه (درصد تکرار بیشینه)
ست
تکرار
اسکات
۷۵ درصد
۵
۱۰
پرس پا
۷۵ درصد
۳
۱۰
پرس بالاسینه با دمبل
۷۵ درصد
۳
۱۰
پرس سرشانه با دمبل
۷۵ درصد
۳
۱۰
زیربغل تی بار
۷۵ درصد
۳
۱۰
لیفت پشت پا با هالتر
۷۵ درصد
۳
۱۰
پرس پشت بازو با هالتر
۷۵ درصد
۳
۱۰
جلوبازو دمبل تناوبی ایستاده
۷۵ درصد
۳
۱۰
کرانچ معکوس
۳
۱۵-۱۲
جلسه ۲ (دوشنبه): تاکید بر پرس سینه
حرکت
وزنه (درصد تکرار بیشینه)
ست
تکرار
پرس سینه با هالتر
۷۵ درصد
۵
۱۰
پرس بالاسینه با هالتر
۷۵ درصد
۳
۱۰
لانچ
۷۵ درصد
۳
۱۰
پرس سرشانه با هالتر از جلو
۷۵ درصد
۳
۱۰
ددلیفت
۷۵ درصد
۳
۱۰
زیربغل دمبل جفت خم
۷۵ درصد
۳
۱۰
پارالل پشت بازو
۷۵ درصد
۳
۱۰
جلوبازو هالتر ایستاده
۷۵ درصد
۳
۱۰
هیزم شکن با دمبل
۳
۱۵
جلسه ۳ (چهارشنبه): تاکید بر ددلیفت
حرکت
وزنه (درصد تکرار بیشینه)
ست
تکرار
ددلیفت
۷۵ درصد
۵
۱۰
سلام ژاپنی
۷۵ درصد
۳
۱۰
پرس سینه با هالتر
۷۵ درصد
۳
۱۰
پارویی ایستاده با هالتر
۷۵ درصد
۳
۱۰
زیربغل سیمکش دست باز از جلو
۷۵ درصد
۳
۱۰
پشت بازو سیمکش ایستاده
۷۵ درصد
۳
۱۰
جلوبازو لاری
۷۵ درصد
۳
۱۰
فیله کمر
۳
۱۵
هفته های ۹-۷
جلسه ۱ (شنبه): تاکید بر اسکات
حرکت
وزنه (درصد تکرار بیشینه)
ست
تکرار
اسکات
۸۰ درصد
۵
۸
پرس پا
۸۰ درصد
۳
۸
پرس بالاسینه با هالتر
۸۰ درصد
۳
۸
پرس سرشانه با دمبل
۸۰ درصد
۳
۸
زیربغل هالتر خم
۸۰ درصد
۳
۸
ددلیفت پاصاف
۸۰ درصد
۳
۸
پرس پشت بازو با هالتر
۸۰ درصد
۳
۸
جلوبازو دمبل تناوبی ایستاده
۸۰ درصد
۳
۸
بالاکشیدن پا در حالت آویزان از بارفیکس
۳
۱۵-۱۲
جلسه ۲ (دوشنبه): تاکید بر پرس سینه
حرکت
وزنه (درصد تکرار بیشینه)
ست
تکرار
پرس سینه با هالتر
۸۰ درصد
۵
۸
پرس سینه با دمبل
۸۰ درصد
۳
۸
هاگ اسکات با هالتر
۸۰ درصد
۳
۸
پرس سرشانه با هالتر از جلو
۸۰ درصد
۳
۸
ددلیفت
۸۰ درصد
۳
۸
زیربغل دمبل جفت خم
۸۰ درصد
۳
۸
پارالل پشت بازو
۸۰ درصد
۳
۸
جلوبازو هالتر ایستاده
۸۰ درصد
۳
۸
هیزم شکن سیمکش
۳
۱۲
جلسه ۳(چهارشنبه): تاکید بر ددلیفت
حرکت
وزنه (درصد تکرار بیشینه)
ست
تکرار
ددلیفت
۸۰ درصد
۵
۸
ددلیفت دمبل تک دست
۸۰ درصد
۳
۸
پرس سینه با هالتر
۸۰ درصد
۳
۸
پارویی ایستاده با هالتر
۸۰ درصد
۳
۸
زیربغل سیمکش دست باز از جلو
۸۰ درصد
۳
۸
پشت بازو سیمکش ایستاده
۸۰ درصد
۳
۸
جلوبازو لاری
۸۰ درصد
۳
۸
فیله کمر
۳
۱۵-۱۲
هفته های ۱۲-۱۰
جلسه ۱ (شنبه): تاکید بر اسکات
حرکت
وزنه (درصد تکرار بیشینه)
ست
تکرار
اسکات
۸۵ درصد
۵
۵
پرس پا
۸۵ درصد
۳
۵
پرس بالاسینه با دمبل
۸۵ درصد
۳
۵
پرس سرشانه با دمبل
۸۵ درصد
۳
۵
زیربغل تی بار
۸۵ درصد
۳
۵
لیفت پشت پا با هالتر
۸۵ درصد
۳
۵
پرس پشت بازو با هالتر
۸۵ درصد
۳
۵
جلوبازو دمبل تناوبی ایستاده
۸۵ درصد
۳
۵
کرانچ معکوس
۳
۱۵-۱۲
جلسه ۲(دوشنبه): تاکید بر پرس سینه
حرکت
وزنه (درصد تکرار بیشینه)
ست
تکرار
پرس سینه با هالتر
۸۵ درصد
۵
۵
پرس بالا سینه با هالتر
۸۵ درصد
۳
۵
لانچ
۸۵ درصد
۳
۵
پرس سرشانه با هالتر از جلو
۸۵ درصد
۳
۵
ددلیفت
۸۵ درصد
۳
۵
زیربغل دمبل جفت خم
۸۵ درصد
۳
۵
پارالل پشت بازو
۸۵ درصد
۳
۵
جلوبازو هالتر ایستاده
۸۵ درصد
۳
۵
هیزم شکن با دمبل
۳
۱۵
جلسه ۳(چهارشنبه): تاکید بر ددلیفت
حرکت
وزنه (درصد تکرار بیشینه)
ست
تکرار
ددلیفت
۸۵ درصد
۵
۵
سلام ژاپنی
۸۵ درصد
۳
۵
پرس سینه با هالتر
۸۵ درصد
۳
۵
پارویی ایستاده با هالتر
۸۵ درصد
۳
۵
زیربغل سیمکش دست باز از جلو
۸۵ درصد
۳
۵
پشت بازو سیمکش ایستاده
۸۵ درصد
۳
۵
جلوبازو لاری
۸۵ درصد
۳
۵
فیله کمر
۳
۱۵
هفته های ۱۵-۱۳
جلسه ۱ (شنبه): تاکید بر اسکات
حرکت
وزنه (درصد تکرار بیشینه)
ست
تکرار
اسکات
۹۰ درصد
۵
۴
پرس پا
۹۰ درصد
۳
۴
پرس بالاسینه با هالتر
۹۰ درصد
۳
۴
پرس سرشانه با دمبل
۹۰ درصد
۳
۴
زیربغل هالتر خم
۹۰ درصد
۳
۴
ددلیفت پا صاف
۹۰ درصد
۳
۴
پرس پشت بازو با هالتر
۹۰ درصد
۳
۴
جلوبازو دمبل تناوبی ایستاده
۹۰ درصد
۳
۴
بالاکشیدن پا در حالت آویزان از بارفیکس
۳
۱۰
جلسه ۲(دوشنبه): تاکید بر پرس سینه
حرکت
وزنه (درصد تکرار بیشینه)
ست
تکرار
پرس سینه با هالتر
۹۰ درصد
۵
۴
پرس سینه با دمبل
۹۰ درصد
۳
۴
هاگ اسکات با هالتر
۹۰ درصد
۳
۴
پرس سرشانه با هالتر از جلو
۹۰ درصد
۳
۴
ددلیفت
۹۰ درصد
۳
۴
زیربغل دمبل جفت خم
۹۰ درصد
۳
۴
پارالل پشت بازو
۹۰ درصد
۳
۴
جلوبازو هالتر ایستاده
۹۰ درصد
۳
۴
هیزم شکن سیمکش
۳
۱۰
جلسه ۳(چهارشنبه): تاکید بر ددلیفت
حرکت
وزنه (درصد تکرار بیشینه)
ست
تکرار
ددلیفت
۹۰ درصد
۵
۴
ددلیفت دمبل تک دست
۹۰ درصد
۳
۴
پرس سینه با هالتر
۹۰ درصد
۳
۴
پارویی ایستاده با هالتر
۹۰ درصد
۳
۴
زیربغل سیمکش دست باز از جلو
۹۰ درصد
۳
۴
پشت بازو سیمکش ایستاده
۹۰ درصد
۳
۴
جلوبازو لاری
۹۰ درصد
۳
۴
فیله کمر
۳
۱۰
هفته های ۱۶
جلسه ۱ (شنبه): تاکید بر اسکات
حرکت
وزنه (درصد تکرار بیشینه)
ست
تکرار
اسکات
۹۵ درصد
۵
۲
پرس پا
۹۵ درصد
۳
۲
پرس بالاسینه با هالتر
۹۵ درصد
۳
۲
پرس سرشانه با دمبل
۹۵ درصد
۳
۲
زیربغل تی بار
۹۵ درصد
۳
۲
لیفت پشت پا با هالتر
۹۵ درصد
۳
۲
پرس پشت بازو با هالتر
۹۵ درصد
۳
۲
جلوبازو دمبل تناوبی ایستاده
۹۵ درصد
۳
۲
کرانچ معکوس
۳
۱۵-۱۲
جلسه ۲(دوشنبه): تاکید بر پرس سینه
حرکت
وزنه (درصد تکرار بیشینه)
ست
تکرار
پرس سینه با هالتر
۹۵ درصد
۵
۲
پرس بالاسینه با هالتر
۹۵ درصد
۳
۲
لانچ
۹۵ درصد
۳
۲
پرس سرشانه با هالتر از جلو
۹۵ درصد
۳
۲
ددلیفت
۹۵ درصد
۳
۲
زیربغل دمبل جفت خم
۹۵ درصد
۳
۲
پارالل پشت بازو
۹۵ درصد
۳
۲
جلوبازو هالتر ایستاده
۹۵ درصد
۳
۲
هیزم شکن با دمبل
۳
۱۰
جلسه ۳(چهارشنبه): تاکید بر ددلیفت
حرکت
وزنه (درصد تکرار بیشینه)
ست
تکرار
ددلیفت
۹۵ درصد
۵
۲
سلام ژاپنی
۹۵ درصد
۳
۲
پرس سینه با هالتر
۹۵ درصد
۳
۲
پارویی ایستاده با هالتر
۹۵ درصد
۳
۲
زیربغل سیمکش دست باز از جلو
۹۵ درصد
۳
۲
پشت بازو سیمکش ایستاده
۹۵ درصد
۳
۲
جلوبازو لاری
۹۵ درصد
۳
۲
فیله کمر
۳
۱۰
مطالب این مقاله ازکتاب الکترونیکی آموزش برنامه نویسی در پاورلیفتینگاست برای تهیه کتاب کامل لطفا بر عکس زیر کلیک کنید:

کتاب آموزش برنامه نویسی در پاورلیفتینگ

نوشتهٔ پیشین
برنامه قدرت برتر برای افزایش قدرت در پاورلیفتینگ
نوشتهٔ بعدی
سیستم ست های کاهشی برای افزایش قدرت در پاورلیفتینگ

مقالات مرتبظ

نتیجه‌ای پیدا نشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

keyboard_arrow_up